Меню
Your Cart

Гаранционни условия

Индъстриал лайтинг е търговска марка на „Индъстриал лайтинг“ ЕООД,        ЕИК: 203969647 с адрес: ул. Кремиковско шосе 15, гр. София 1839, България.
За своите продукти, Индъстриал лайтинг осигурява на своите клиенти гаранционна и след гаранционна поддръжка, съгласно условията, описани по долу.

Като гаранционно събитие се приемат дефекти, възникнали в процеса на нормалната експлоатация за времето на гаранционния период и в съответствие с действащите закони и други разпоредби в Република България.

 1. Валидност на гаранцията
 • Индъстриал лайтинг, няма задължения, произтичащи от Стандартната гаранция, ако Клиентът е нарушил задълженията си за плащане съгласно Общите условия.
 • Гаранцията е валидна за дефекти проявени при експлоатацията, производствени дефекти, както и за дефекти в използваните материали.
 • Гаранцията не е валидна при следните обстоятелства: неправилна експлоатация на продукта, неподходящи работни условия, дефекти от външна намеса (включително смущения по електрозахранването), несъответна техническа поддръжка или ползването на неоторизиран сервиз.
 • Клиентът следва да получи съгласие от Индъстриал лайтинг за спецификациите на всички тестове, които планира да проведе, за да определи дали съществува дефект.
 • Индъстриал лайтинг има право да изиска от Клиента да покрие  разходи в основателен размер, направени от него във връзка с предполагаем дефект или върнати продукти, за които се установи, че нямат дефект, включително и основателни разходи за доставка, тестване и обслужване.
 • Монтаж/демонтаж, инсталиране/деинсталиране, премахване и подмяна на продукти, конструкции или други части от оборудването на Клиента, деактивиране и повторно инсталиране на (дефектния) продукт не се покриват от доставчика по тази гаранция.  Клиентът носи отговорност и поема разходите за тези дейности.
 • Никой агент, дистрибутор или дилър не е упълномощен да променя, модифицира или удължава сроковете на гаранцията от името на Индъстриал лайтинг.;
 • Индъстриал лайтинг, няма задължения по тази Стандартна гаранция, ако се установи, че предполагаемият дефект е възникнал в резултат на някой от следните фактори:
  • каквито и да е форсмажорни обстоятелства. „Форсмажорно“ е всяко обстоятелство или събитие извън разумния контрол на Индъстриал лайтинг, независимо дали е предвидимо или не към момента на сключване на договора за продажба на продуктите, в резултат на което Индъстриал лайтинг не може да изпълнява задълженията си, включително, без ограничение, непреодолима сила, природни бедствия, земетресение, мълния, включително ураган, наводнение, вулканични дейности тайфун, или екстремни метеорологични условия, стачки, локаут, война, тероризъм, политическа ситуация, гражданско неподчинение, бунтове, саботаж, вандализъм, недостиг на заети в цялата индустрия, повреда на съоръжения или оборудване, повреда или прекъсване на електроснабдяването, кибер атаки и хакване или неизпълнение от страна на доставчици на Индъстриал лайтинг или други трети страни, на чиито услуги разчита (включително свързаност и комуникационни услуги);
  • Условия на електрическо захранващи захранване, включително пикове, свръхнапрежение/пад на напрежението и системи за контрол на колебанията в напрежението, които са извън определените граници за продуктите и тези, посочени в съответните стандарти за захранване на продукта;
  • Електрическата инсталация, в която работи продукта е подложена на колебания на напрежение над +/- 5% от 230 V;
  • Неправилно окабеляване, инсталиране, промяна на настройки или поддръжка на продукти или други електрически компоненти, например захранвания, които не се инсталират от (или за) Индъстриал лайтинг;
  • Неспазване на указанията и инструкциите за инсталиране, експлоатация или изложени в друг документ, предоставен с продуктите или на приложимите стандарти за безопасност, промишлени и/или електрически стандарти;
  • Неизползване на продуктите за целите, за които са предназначени;
  • Изложени на корозионна среда, прекомерно износване, пренебрегване, небрежност, злополука, злоупотреба, некоректна употреба, неправилна или необичайна употреба на продуктите;
  • Всеки опит за ремонт, модификация или изменение, който не е разрешен писмено от Индъстриал лайтинг;
 • Тази Стандартна гаранция, заедно с гаранционните условия, посочени в Общите условия, представлява цялото споразумение относно гаранцията за дефектни продукти и заменя всички предходни изявления или съобщения (устни и писмени) за Клиента във връзка с продуктите.

 

 1. Гаранционен срок
 • Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Датата на покупката се удостоверява със съответната фактура/касов бон.
 • Гаранционният срок е указан в техническите спецификации или инструкции за експлоатация.
 • Срокът може да е различен за конкретен продукт в зависимост от експлоатационните условия или техническа спецификация, за което след споразумение  допълнително се попълва гаранционна карта.
 • При евентуален ремонт или замяна на продукта с нов гаранционният срок НЕ се удължава.
 • В случай, че гаранционния срок е изтекъл услугата по ремонтирането на продукта се извършва срещу заплащане.
 • Гаранцията не покрива дефекти на прилежащи консумативи (например непрезареждаеми батерии).
 1. Обслужване на рекламациите
 • Рекламациите се обслужват по един от следните начини (приоритетът е по посочения ред ): ремонт на продукта, замяна на продукта с нов, приемане обратно на продукта и възстановяване на платената сума.
 • При всички случаи на гаранционно обслужване е необходимо представянето на фактура или касов бон за удостоверяване датата на придобиването и идентификация на продукта.
 • Ремонтите на продуктите се извършват само от оторизиран сервиз от производителя.
 • Продуктите се изпращат до сервиза почистени и с писмено описание на дефекта.
 • Опаковката на продукта трябва да съответства на транспорта.
 • Несъответстващите или дефектните продукти стават собственост на Индъстриал лайтинг  непосредствено след тяхната подмяна.

 

 1. Адрес за предявяване на рекламациите
 • Рекламациите се предявяват в обекта на търговеца, от който е закупен продукта.
 • В случай на невъзможност за предявяване на гаранциите в обекта, продуктът може да се изпрати за обслужване директно на адрес:

ул. Кремиковско шосе 15, гр. София 1839, България.
Прилагането на документите фактура/касов бон и писмено описание на дефекта е задължително условие за спазване на гаранцията.